Magalltd

מדיניות פרטיות

1. מבוא

1.1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של מ.ע.ג.ל בע”מ  (להלן בהתאמה: ״האתר״ ו –  ״החברה״).

1.2. השימוש ו/או הביקור באתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה ו/או ביתר תכני האתר עצמו (“תנאי השימוש”), ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש או מבקר באתר (“המשתמש/ים”).

1.3. לפיכך, המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש של האתר, הוא אינו רשאי לעשות שימוש באתר. כל כניסה אל האתר או שימוש בו יעידו כי המשתמש קרא והסכים לתנאי השימוש באתר, ללא כל הגבלות וסייגים.

1.4. תנאי השימוש של האתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

1.5. החברה רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש באתר על ידי עדכונו של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמשים באתר לכל דבר ועניין החל מרגע פרסום תקנון מעודכן של תנאי שימוש באתר.

1.6. החברה רשאית בכל עת, מבלי לתת על כך הודעה ועל פי שיקול דעתן הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, או לתקן או לשנות את אופיו ותוכנו. כמו כן, החברה משקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר ותוכנו, אולם, על אף מאמצי החברה, הפעילות באתר עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה או שלא מרצונה.

1.7. ניתן למצוא באתר מידע רב בתחומים שונים, לרבות אך לא רק מידע על ציוד, חומרי בניין ועוד (להלן: “תכנים”).

1.8. החברה נעזרת במנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. חדירה למערכות המחשב של האתר ו/או של החברה מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל. יחד עם זאת החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביהן, חשיפת מידע או תקלות והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר, ולא תהא למשתמש כל טענה ו/או תלונה בעניין זה.

2. קישורים ותכנים המוצגים באתר

2.1. האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים, לאתרים אחרים, תכני שירותים, פרסומות וכיוצא באלו המוצגים באתר ואשר נמסרו לחברה על ידי צדדים שלישיים, ומוצגים באתר כפי שהם (as is)  (להלן: “קישורים ופרסומות”). החברה אינה מפקחת על הקישורים והפרסומות או בודקות אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם. לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות, מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות על הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין הקישורים והפרסומות, התוכן שיפורסם בהם או בכל אתר אחר המקושר אליהם או לאתר.

2.2. החברה לא תהא אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים לאתר, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים אחרים, והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות למפעילי אתרים אלה או דפים אלה, בכל הקשור לנושאים שיעלו כתוצאה מהכניסה, הדפדוף או השימוש בהם.

2.3. מובהר, כי ההמלצות באתר, כפי שמוצגות באתר זה, הנן על פי אמות מידה של החברה והן בגדר הערכה והבעת דעתה של החברה בלבד.

3. פרטיות

3.1. החברה מכבדת את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת בתנאי שימוש אלה, מתייחסת לסוג המידע שהחברה תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. מדיניות זו של החברה אף תורה ותנחה את המשתמשים באתר כיצד לנהוג במידה שאינם מעוניינים שפרטיהם האישיים ייאספו או ימסרו לאחרים בקשר עם ביקורם באתר.

3.2. החברה  תהא רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד כל נתון מהפרטים המזהים של המשתמשים באתר (כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ועוד) (להלן: “מידע אישי” או “פרטים אישיים”), אשר יגיעו לרשותה ולידיעתה בקשר עם השימוש באתר ו/או פרטים אישיים שהועברו על ידי המשתמשים מרצונם החופשי ו/או מידע שנאסף מרשת האינטרנט או מהמחשב של המשתמש.

3.3. החברה רשאית לאסוף ולעקוב אחר מידע סטטיסטי בקשר עם השימוש שמבצעים המשתמשים באתר, בין היתר, על מנת לייעל ולשפר את האתר ולקבל מידע בקשר עם השימוש באתר. כך ובין היתר, החברה רשאית לעשות שימוש בשירותי פילוח וניתוח של צד שלישי, כגון Google Analytics  ועוד.

3.4. החברה מתחייבת כי ככל שיהיה לה מאגר מידע כאמור, השימוש בו ואופן ניהולו יהיו לכל מטרה במסגרת פעילותה העסקית של החברה בעצמה או יחד עם צדדים שלישיים ובהתאם להוראות דיני מדינת ישראל שיחולו לאותו עניין.

3.5. משתמש אשר עושה שימוש באתר, מסכים לתנאים שתוארו לעיל לגבי איסוף, אחסון ועיבוד פרטיו האישיים בהתאם להוראות אלה.

3.6. ככל שהמשתמש מעוניין וזכאי לעיין במידע השמור אודותיו במאגר המידע כאמור בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות תשמ”א – 1981, באפשרות המשתמש לעשות כן באמצעות פנייה בכתב או בהודעת דואר אלקטרוני לחברה לכתובת:  yariv@magalltd.co.il .

4. אחריות

4.1. השימוש באתר ובתכנים הוא “כפי שהוא”  (AS IS) . החברה איננה מתחייבת באשר לרמת הדיוק של התכנים המופיעים באתר וכן כי השירות באתר יינתן כסדרו או בלא הפסקה ושיהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות.

4.2. השימוש באתר יהיה על אחריותם הבלעדית של המשתמשים. המשתמש מסכים כי באחריותו לבדוק ולהעריך את האתר ואת התכנים המופיעים באתר וכי האחריות לכל סיכון אשר עשוי להיגרם למשתמש בקשר עם השימוש באתר, כולו או חלקו, כולל, בין היתר, כל החלטה שהמשתמש עשוי לקבל בהתבסס על התכנים המופיעים באתר, מוטל על המשתמש בלבד.

4.3. בעשיית שימוש באתר המשתמש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר והתכנים המוצעים בו, זמינותם, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכי ודרישות של המשתמש.

4.4. משתמשי האתר פוטרים בזאת את החברה ו/או מי מטעמה באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשימוש באתר ו/או מידע ותכנים המופיעים באתר. 

4.5. החברהו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לתוכן ו/או לצורה ו/או לדיוק ו/או לאמינות של התכנים המוצגים באתר, והיא איננה אחראית לכל פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני כלשהן, סימני מסחר או סודות מסחריים, בקשר עם התכנים המוצגים באתר ו/או בקשר עם כל שימוש אחר שיעשו המשתמשים באתר.

4.6. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק שייגרם לה או למי מטעמה בשל מעשה או מחדל של המשתמש בקשר עם השימוש באתר, וזאת מייד עם דרישתה הראשונה.

5. קניין רוחני

5.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, סימני המסחר, הסודות המסחריים ו התוכן הינם בבעלותה של החברה בלבד, או בבעלות של צדדים שלישיים . אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשדר, להציג לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים ובמידע הכלולים ו/או מוצעים באתר ו/או בכל חלק מהם, בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הרשאה, ככל שתינתן עבור כל מקרה ומקרה בנפרד.

5.2. על אף האמור בסעיף ‏6.1 לעיל, אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, מכוח השתק או בכל דרך אחרת, משום מתן רישיון או זכות להשתמש בבתכנים, במידע וסימני המסחר המופיעים באתר ללא ההסכמה מראש ובכתב של החברה.

6. סמכות השיפוט

6.1. התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש באתר, כפופים לחוקי מדינת ישראל ללא כלי ברירת הדין שלהם. כל מקרה של אי התאמה או מחלוקת שעלולים להתעורר בהקשר עם השימוש באתר ידונו ויתבררו בפני בתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו.

7. שונות

7.1. האמור בתנאי שימוש אלה ממצה את הסכמות והשימוש באתר ותכניו. לא יהא תוקף לכל מצג, הבטחה, הצהרה או התחייבות אשר לא נכללו באופן מפורש בתנאי שימוש אלה או שלא נתנו על ידי החברה בכתב במפורש. לא יהא תוקף לכל שינוי אלא אם נעשה באופן מפורש ובכתב על ידי החברה.

7.2. ויתור, הימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה לא ייחשב כויתור של החברה על זכות מזכויותיה לפי תנאי שימוש אלה או על פי דין ולא ישמש מניעה לתביעה על ידה או מי מטעמה, אלא אם כן נעשה ויתור כזה באופן מפורש ובכתב.

דילוג לתוכן